Gašper Troha (urednik)

Amfiteater, Revija za teorijo scenskih umetnosti, Letnik 8, Številka 1

Prva številka osmega letnika Amfiteatra je v celoti posvečena temi ljubiteljskega gledališča. Slednje ni pogosto predmet znanstvenih raziskav tako pri nas kot v tujini. Ljubiteljskega gledališča smo se lotili z različnih vidikov, saj ima pri nas in drugod po Evropi bogato zgodovino. Nekaj ključnih obdobij v razvoju slovenskega gledališča so analizirali Aldo Milohnič (Delavski oder pod Bratkom Kreftom in Ferdom Delakom), Tomaž Toporišič (navezavo slovenskih avantgardnih tokov s konca 60-ih let na sočasno ameriško avantgardo) in Barbara Orel (obrat k neigranju).

Seveda pa je slovensko ljubiteljsko gledališče tudi dandanes vitalen del gledališke krajine. S primerjavo med aktualno situacijo na Malti v Estoniji in na Slovenskem smo ga skušali primerjalno uvrstiti v Evropski kontekst.

Številko dopolnjujejo študije različnih primerov ljubiteljskih gledališč in projektov pri nas in v tujini ter dve recenziji aktualnih knjižnih izdaj (Katarina Podbevšek in Nina Žavbi, ur: Govor v pedagoški praksi in Florence Dupont: Aristotel ali vampir zahodnega gledališča).

 

Kolofon

Kazalo

Uvodnik

 

Razprave / Articles

Aldo Milohnić

Delavski oder in amaterski učinek »proletarske igre«

The Workers’ Stage (Delavski oder) and the Amateur Effect of “Proletarian Acting”

Ana Kocjančič

Valo Bratina: arhitekturno in scenografsko delo za ljudske in delavske odre (Hrastnik, Zagorje, Trbovlje, Kočevje, Štore, Duplica, Ljubljana [Moste, Bežigrad])

Valo Bratina: Architectural and Scenographic Work on the People’s and Workers’ Stages (Hrastnik, Zagorje, Trbovlje, Kočevje, Štore, Duplica, Ljubljana (Moste, Bežigrad))

Tomaž Toporišič

Med zapeljevanjem in sumničavostjo eksperimentalnega, ljubiteljskega in profesionalnega gledališča

Between Seduction and Suspicion: Experimental, Amateur and Professional Theatre

Barbara Orel

Ljubiteljsko gledališče in alternativa sedemdesetih: obrat k neigranju v slovenskih scenskih umetnostih

Amateur Theatre and the Alternative of the 1970s: The Turn to Not-Acting in the Slovenian Performing Arts

Gašper Troha

Položaj in podoba sodobnega ljubiteljskega gledališča na Slovenskem

The Situation and Image of Contemporary Amateur Theatre in Slovenia

Anneli Saro, Hedi-Liis Toome

Izzivi polja ljubiteljskega gledališča v Estoniji

The Challenges of the Estonian Amateur Theatre Field

Vicki Ann Cremona, Marco Galea

Ljubiteljsko gledališče na Malti

The Amateur Theatre in Malta

Tomaž Krpič

»Pasijon ima zdravilno moč!« Protislovja Škofjeloškega pasijona

“The Passion Play has a Healing Power!”: The Controversies of the Škofja Loka Passion Play

Ana Vrtovec Beno

Ohranjanje, predstavitev in uporaba kulturne dediščine na primerih ljubiteljskega gledališča

The Preservation, Presentation and Use of Cultural Heritage in Amateur Theatre

Louise Ejgod Hansen

Otroci na odru v Aarhusu 2017. Participatorni obrat kot izziv razmejevanju med poklicno in ljubiteljsko umetnostjo

Children on Stage in Aarhus 2017: The Participatory Turn as a Challenge for the Distinction Between Professional and Amateur Art

Barbara Polajnar

Gledališče zatiranih kot oblika artivističnega gledališča v Sloveniji

The Theatre of the Oppressed as a Form of Artivist Theatre in Slovenia

Kaja Novosel

Čufarjevi dnevi: od srečanja do festivala

Čufar Days: From a Meeting to a Festival

Tara Milčinski

Ljubiteljska gledališča v urbanem in ruralnem okolju: primerjava loškega odra in gledališča belanskega

Amateur Theatres in Urban and Rural Environments: a comparison between Loka Stage and Bela Theatre

Ajda Sokler

70 let ljubiteljskega gledališča na Studencu

70 Years of Amateur Theatre in Studenec

Recenzije / Book Reviews

Tjaša Jakop

Govor v pedagoški praksi (Katarina Podbevšek in Nina Žavbi, ur: Govor v pedagoški praksi)

Nenad Jelesijević

Javna tajna: dolgčas (post)dramskega gledališča (Florence Dupont: Aristotel ali vampir zahodnega gledališča)

 

Navodila za avtorje

Vabilo k razpravam

 

 

Glavni in odgovorni urednik: doc. dr. Gašper Troha (UL FF, UL AGRFT)

Uredniški odbor: prof. dr. Bojana Kunst (Inštitut za uporabne gledališke znanosti, Univerza Justusa-Liebiga, Gießen, DE), red. prof. dr. Barbara Orel (UL AGRFT), mag. Primož Jesenko (SLOGI), doc. dr. Blaž Lukan (UL AGRFT), izr. prof. dr. Aldo Milohnić (UL AGRFT), dr. Maja Šorli (samozaposlena v kulturi), izr. prof. dr. Tomaž Toporišič (UL AGRFT)

Mednarodni uredniški odbor: Mark Amerika, MFA (University of Colorado, US), izr. prof. dr. Marin Blažević (Sveučilište u Zagrebu, HR), Ramsay Burt, PhD (De Montfort University, GB), Joshua Edelman, PhD (Manchester Metropolitan University, GB), Jure Gantar, PhD (Dalhousie University, CA), Janelle Reinelt, PhD (The University of Warwick, GB), Anneli Saro, PhD (Tartu Űlikool, EE), prof. dr. Miško Šuvaković (Univerzitet Singidunum, RS), prof. Stephen Elliot Wilmer (Trinity College Dublin, IE)

Soizdajatelja: Slovenski gledališki inštitut, (zanj Mojca Jan Zoran, direktorica) in Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (zanjo Tomaž Gubenšek, dekan)

 

Revijo Amfiteater je ustanovila UL AGRFT. V letu 2015 je revija začela izhajati v soizdajateljstvu s SLOGI. Ob tem pa ostaja univerzitetna znanstvena revija, z dvema številkama v letniku.


To delo je objavljeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco

ISSN 1855-4539 (tiskana izdaja)
1855-850X (elektronska izdaja)

Mehka vezava; 374 strani; 17cm x 24 cm; slovenski/angleški jezik.

Revija izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 10 EUR. Cena dvojne številke: 18 EUR. Letna naročnina: 16 EUR za posameznike, 13 EUR za študente, 18 EUR za institucije. Poštnina ni vključena.

Spletna prodaja

Revija je vključena v MLA International Bibliography (Directory of Periodicals), od leta 2020 pa tudi v Scopus.

Izdajo publikacije sta finančno podprla Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Read

Drugo