design: kamerad
powered by: e-orbit

O uporabi objavljenih člankov

Avtorji obdržijo materialne avtorske pravice (oz. si jih delijo z založnikom) ter založniku priznajo pravico do prve izdaje članka pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License (priznanje avtorstva). To za avtorje in druge uporabnike pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine članka lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede avtorja in naslov tega članka (ter revijo/založnika, v kateri je bil prispevek prvič objavljen).


Avtorji in drugi uporabniki lahko članek objavijo na spletu (npr. v institucionalnih repozitorijih, na svojih spletnih straneh ipd.), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega članka.